Na četrti seji sprejeli akt za dokončno ureditev rekreativno turističnega parka Loka

Pred prvomajskimi prazniki so se žužemberški svetniki sestali na 4. seji. Obravnavali so 20 točk dnevnega reda, med katerimi so bili nov cenik pomoči na domu, poslovni plan komunale Novo mesto ter sprejetje odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rekreativno turističnega parka Loka.

Sprejetje akta za ureditev žužemberške Loke je izjemnega pomena, saj ima občinska uprava končno podlago za ureditev turistično izjemno potencialnega območja. Usklajen je z vsemi udeleženci urejanja okolja in predstavlja temelj investicije, ki jo bo občina poskušala izvesti v najkrajšem možnem času.

Predvsem stroški dela so privedli v podražitev izvajanja pomoči na domu, ki ji za občino Žužemberk izvaja zavod Jutri iz Kočevja. Koristi jo med 20 in 30 občanov, pri čemer je med delavnik iz proračunskih sredstev sofinancirana približno 78 odstotkov, med vikendi in prazniki pa nekaj več kot 50 odstotkov. Uporabniki bodo po novem ceniku med delavniki plačali 1,60 € več oz. 7,50 €/h, med vikendi in prazniki pa nekaj maj kot 5 € več oz. 17,20 oz. 17,30 €/h. Stroški pomoči na domu so v minulem letu za občino znašali slabih 70 tisoč evrov, v tekočem letu pa bo znesek verjetno poskočil na 90 tisoč evrov.

Na seji so svetniki sprejeli tudi poslovni plan Komunale Novo mesto. Poleg draginje energentov in stroškov dela, ki nas spremljajo že več kot leto dni, komunala v poslovni najem prevzema še novo zgrajen Suhokranjski vodovod, kar se odraža v občutnem povečanju najemnine infrastrukture. Najemnina je namreč vezana na vrednost vodovoda, slednja pa se je s projektom Suhokranjski vodovod močno povečala. Za ublažitev posledic bo morala občina že tako najvišje subvencije dodatno dvigniti. Komunala novo mesto bo po novem odgovorna tudi za sanacijo jaškov na cestah, katerih pokrovi so popustili vsakodnevnemu prometu.

Svetniki so se seznanili tudi z zaključnim računom za leto 2022. Bilanca izkazuje približno 5,85 milijonov prihodkov in 5,1 milijonov odhodkov. Realizacija odhodkov je približno 65 odstotna, kar je posledica zamikanja določenih projektov iz minulega leta v aktualno.

Občinski svet je na pobudo Sveta zavoda Osnovna šola Žužemberk sklenil, da Svet za preventivo in varnost pripravi predloge in ukrepe za umiritev prometa v okolici šole. Pri tem pa ni izključena niti postavitev radarja po vzoru iz Zagradca.

Župan je zbrane seznanil o opravljenih nalogah. Zaključena je bila sanacija križišča in parkirišča ob pokopališču na Vrhovem, v teku je izgradnja obrtne cone Jama, tehnično je bil prevzet Auerspergov kompleks, pričela se je sanacija grajskega stolpa in izgradnja javnih sanitarij, izvedena je bila razširitev ceste do Ratja, javna razsvetljava v Hinjah ter uvedba v delo za izgradnjo infrastrukture za stanovanjsko cono Klek. Dejal je, da se bodo pomembni  in investicijsko visoki projekti dogajali tudi v drugi polovici leta.

RZ