Anketa: kako zadržati mlade v domačem okolju

Občina Žužemberk je partner v projektu STEDnet (Small Towns European Debates Network), ki ga vodi pobratena občina Pregrada iz sosednje Hrvaške. Cilj projekta je ustvariti mrežo malih, pametnih, zelenih in inovativnih mest. V projektu poleg Slovenije (občina Žužemberk in CIK Trebnje) ter Hrvaške sodelujejo še partnerji iz Francije, Bosne in Hercegovine, Estonije in Latvije.

Lani so aktivnosti v okviru projekta potekale v Žužemberku, letos pa v Franciji. Tokratna tematika so želje in potrebe mladih, da ostanejo v domačem kraju oz. občini. V ta namen smo se z anketo obrnili na občane, rezultate pa smo predstavili na osrednem dogodku v Franciji.

V anketi je sodelovalo 52 oseb, med katerimi je bilo največ zaposlenih starih do 35 let. 81 odstotkov anketirancev živi v svojem domačem kraju, 13 odstotkov jih stalno živi izven domačega kraje, preostali pa se nameravajo ali odseliti ali priseliti nazaj. Več kot polovica anketirancev (54 %) je članov kakšne lokalne organizacija oz. društva.

Najbolj pogosta oblika preživljanja prostega časa je druženje s prijatelji (48 %), veliko pa jih prosti čas preživlja kar doma (44 %). Le nekaj se jih udeležuje lokalnih dogodkov ali drugih aktivnosti, kar je gotovo posledica »korona časov«.

Anketirance smo povprašali o pomembnosti načrtnega obravnavanja področja mladine oz. zavzemanje lokalne skupnosti za potrebe mladih o pomembnosti participacije mladih pri razvoju kraja/občine in o pomembnosti organiziranja mladih (mladinski klub, društva, krajevne skupnosti). Spraševali smo o pomembnosti dostopnosti informacij, o zaposlovanju in o izobraževanju v domačem kraju. Zanimalo nas je, kako pomembna je stanovanjska politika (stanovanja, možnost gradnje) in mobilnost (urejene ceste, javni prevoz, lasten avtomobil). Našteta področja so bila večnima označena kot pomembna in zelo pomembna za zadrževanje mladih v domačem kraju. Med njimi je še posebno izstopala potreba po delovnih mestih, stanovanjih in izobraževanju.

Drugi del ankete je vseboval vprašanja s prostimi odgovori. Anketirance smo spraševali o potrebah in odgovornih za kakovost bivanja v domačem kraju/občini. Podani so bili številni konstruktivni odgovori, ki bodo tudi izven projekta STEDnet odlične smernice k oblikovanju mladim prijazne občine. Anketiranci od lokalne skupnosti pričakujejo boljše stanovanjske pogoje ter prostore za rekreacijo ter več zabavnih dogodkov in aktivnosti za prosti čas. Menijo, da bi tudi mladi morali bolje sodelovati z lokalno skupnostjo in se boriti za svoje pravice ter se med seboj povezovati, s čimer bi ustvarili prijaznejše okolje. Želijo si, da bi jim starejši več zaupali, jim prepustili odgovornosti, jih razumevali in ne obremenjevali s preteklostjo ter spodbujali pri delovanju v kraju.

Med razlogi za odselitev iz domačega kraja je največkrat omenjena ljubezen (46%), sledijo pa pomanjkanje delovnih mest (25 %) in pomanjkanje stanovanj. Narava in mir je tisto, kar je anketirancem v domačem kraju najbolj všeč, zelo pomembni pa so tudi dobri odnosi med sosedi in prijatelji. Na kakovost bivanja v domačem kraju največ vplivajo prijatelji (29 %) in vsak posameznik (27 %), sledi državna politika, lokalna skupnost in sosedje. Velika večina (94 %) anketirancev ima svoj kraj rada.

Občina Žužemberk je bila po statističnih podatkih za leto 2020 ena izmed redkih občin, iz katere se nihče ni izselil. Podatek je zelo vzpodbuden in veseli me, da mladi ostajajo v svojem domačem kraju. Anketa je potrdila in razkrila nekatere šibkosti, ki jih bomo po najboljših močeh poskušali reševati skupaj, za najbolj pomembne med sosedske in prijateljske odnose pa mora poskrbeti vsak posameznik.

RZ