Tretja seja v znamenju novih cen in imenovanju podžupanov

V četrtek, 23. februarja so na tretji seji zbrali svetniki občine Žužemberk. Sprejeli so letne programe za javno gasilsko službo, kulturo in šport, določili nove ekonomske cene predšolske vzgoje ter pogrebne in pokopališke dejavnosti. Sprejet je bil cenik najema občinskih nepremičnin in določena vstopnina za voden ogled gradu. Tik pred koncem seje je župan imenoval dva podžupana, in sicer Janeza Pirca in Roka Zupančiča.

Občinski svetniki so se najprej lotili letnih programov, ki jih vsakoletno potrjujejo in določajo finančna sredstva za gasilstvo, kulturo in šport. Sledila je neprijetna podražitev programov predšolske vzgoje. Ta bo po novem v prvi starostni skupini dražja za skoraj 17 odstotkov, v drugi starostni skupini pa dobrih 13 odstotkov. Ob tem so v razpravi poudarili, da je cena še vedno najnižja v okolici. Kdor se bo znašel v finančni stiski, pa lahko za pomoč zaprosi preko Komisije za vloge in pritožbe. Sprejeta je bila tudi nekaj odstotkov višja cena pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Energetska kriza je zaznamovala tudi osnovno šolo Žužemberk. Kljub varčnemu ogrevanju so se stroški močno povečali, zato so svetniki potrdili nekoliko višje sofinanciranje materialnih stroškov.

V preteklem letu je Računsko sodišče občini izdalo negativno mnenje za poslovanje v letu 2020. Med drugim je bilo očitano negospodarno ravnanje z domom v Poreču in brezplačno oddajanje občinskih nepremičnin (grad, sejna soba, kulturna dvorana, loka, …). Svetniki so bili primorani sprejeti cenik za oddajo nepremičnin v najem. Domača društva bodo kljub ceniku plačala zgolj 10 odstotkov cene. Strošek pa si bodo lahko preko financiranja dejavnosti večkratno povrnili. Določena je bila tudi cena za voden ogled gradu, ki za skupine znaša 4 € za odraslega in 2 € za otroke, zbrana sredstva pa bodo namenjana izključno za vzdrževanje in obnovo gradu. Individualni obisk gradu zaenkrat ostaja brezplačen. Sprejet je bil tudi sklep za prodaja ali oddajo v najem doma v Poreču v skladu s cenitvijo, ki je skoraj 3-krat manjša od pričakovane.

Župan Jože Papež je v poročilu o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov dejal, da se v skladu s terminom gradi obrtna cona Jama, in kot kaže, bo v nekaj dneh tudi več kot polovica prodana. Ob tem pričakuje še približno pol milijona sofinanciranja s strani države.  V pripravi je razpisna dokumentacija za stanovanjsko cono Klek. Tudi ta investicija je ocenjena na približno pol milijona, na račun enega izmed najnižjih komunalnih prispevkov v državi pa bo iz tega naslova v proračun priteklo nazaj manj kot 100 tisoč evrov. Redno ima sestanke na ministrstvih, s katerimi poskuša pripeljati čim več projektov v našo občino. V teku bi morali biti vsaj trije državni projekti. Trenutno najbolj aktualna je gradnja želozo-livarskega muzeja na Dvoru, nekaj zapletov zaradi domnevnega lastništva pa je nastalo pri sanaciji križišča v Vrhovem in prenovi državne ceste na Žvirčah. Tudi tu je zaradi dolgotrajnega pogajanja in pridobivanja soglasji država projekt premaknila v naslednje leto, Žvirčani pa so ostali brez milijonske investicije.

Svetniki so podali tudi več vprašanj in pobud, ki so se v večini nanašala na prometno varnost: postavitev ogledal, umiritev prometa med kmetijsko zadrugo in vrtcem, omejitev tovornega prometa skozi vasi, ipd.

RZ, foto: Nataša Blatnik