Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2020

Komunala Novo mesto d.o.o. izvaja dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravlja z 19 vodovodnimi sistemi in 17 vodnimi viri. Nadzor nad kakovostjo pitne vode, izvajamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) in v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano.

V letu 2020 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 563 vzorcev pitne vode. Neskladja so se pojavila v slabih štirih odstotkih oziroma v enaindvajsetih vzorcih, kar predstavlja 17 mikrobiološko in 4 fizikalno-kemijsko neustrezne. V treh vzorcih je bilo povečano skupno število bakterij pri 37°C, vendar prisotnost omenjenih mikroorganizmov neposredno ne ogroža zdravja ljudi. Skupno število bakterij pri 37°C, podobno kot št. kolonij pri 22°C kažejo na učinkovitost postopkov priprave, na razmnoževanje v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature v omrežju; mejna vrednost je manjša od 100/ml. Vzrok za ostale mikrobiološke neskladnosti je bila v nepretočnosti internega (hišnega) omrežja in posledično povečano število koliformnih bakterij. Vsi kontrolni vzorci odvzeti po izvedenem izpiranju so bili ustrezni.

Poročilo – voda 2022_Žužemberk